စကား စကား စကားထဲက

စကားႀကီး (၁၁) ခြန္း

၁။ ေရကူးညာတင္ေျပာဆိုျခင္း ~ လုိသည္ထက္ပို၍ေျပာဆိုျခင္း
၂။ ေကာက္ပင္ရိတ္လွီးေျပာဆိုျခင္း ~ စကားတစ္ခြန္းတည္းႏွင့္ အပိုင္ေျပာဆုိျခင္း
၃။ ေရစီးေဖာင္ဆန္ေျပာဆိုျခင္း ~ စကားေျပာရာ၌ လက္ဝင္ ပင္ပန္းေသာ
စကားမ်ိဳးေျပာဆုိျခင္း
၄။ အိုးတန္ဆန္ခပ္ေျပာဆုိျခင္း ~ တစ္ဖက္လူႏွင့္ တန္သေလာက္ေျပာဆိုျခင္း
၅။ ဆီပြတ္က်ည္ေပြ႕ေျပာဆိုျခင္း ~ တျဖည္းျဖည္း ကိုယ့္ဘက္ပါေအာင္ ဖြဲ႕ႏြဲ႕
ေျပာဆိုျခင္း
၆။ ဆင္ေဝွ႔ရန္ေရွာင္ေျပာဆုိျခင္း ~ တာဝန္မဲ့ေသာ၊ ေရွာင္လႊဲေသာစကားကို
ေျပာဆုိျခင္း
၇။ ေတာင္သူယာခုတ္ေျပာဆိုျခင္း ~ ေျပာသင့္သည္ကိုအရင္ေျပာၿပီး လိုရာကို
ေနာက္မွေျပာဆိုျခင္း
၈။ ၾကက္ဆုပ္ခြပ္ပစ္ေျပာဆုိျခင္း ~ မိမိအသာစီးရေသာအခါ အပိုင္ေျပာဆုိျခင္း
၉။ ေရစစ္ကရားေျပာဆုိျခင္း ~ စကားကိုခ်န္မထားဘဲ အကုန္ေျပာျခင္း
၁၀။ ေရသာသဲတင္ေျပာဆိုျခင္း ~ အ႐ံႈးျဖင့္ေျပာဆုိျခင္း
၁၁။ ခက္တင္ေမာင္းနင္းေျပာဆုိျခင္း ~ မတင္မက်ႏွင့္ ေရွ႕မေရာက္ ေနာက္မထိုင္
ေျပာဆုိျခင္း


စကားမ်ားျခင္း၏ အျပစ္ (၅) ပါး

၁။ မဟုတ္မမွန္ေသာစကားကို ေျပာမိတတ္၏။
၂။ ကုန္းတုိက္စကားကုိ ေျပာမိတတ္၏။
၃။ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားကို ေျပာမိတတ္၏။
၄။ အႏွစ္မဲ့ေသာစကားကို ေျပာမိတတ္၏။
၅။ ေသလြန္ေသာအခါ အပါယ္သို႔က်၏။

 

Mandalay Gazette  မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s