ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး မွတ္သားစရာမ်ား

မဂ္, ဖုိလ္ရရန္ အခြင့္အခါ မဟုတ္ေသာအခါကာလ, အခြင့္ေကာင္း၊ အခါ ေကာင္းမဟုတ္ေသာ ကာလေဒသရွစ္ပါးကုိ
အျပစ္ရွိေသာအရပ္ (ရပ္ျပစ္ ရွစ္ပါး ) ဟု ေခၚသည္။

အရပ္ေဒသအေနနဲ႔ အျပစ္ရွိတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးပါ ။  ဒါေပမယ့္ ဒီအရပ္ ဒီေဒသမွာ ေရာက္ေနသည့္အတြက္ မဂ္, ဖုိလ္
မရႏုိင္တာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။

ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးဆုိသည္မွာ
….

(၁) ငရဲ။

(၂) တိရစၧာန္။

(၃) ၿပိတၱာ (အသူရကာယ္ – အပါအ၀င္)။

(၄) အသက္ရွည္ေသာ အ႐ူပဘုံ အသညသတ္ဘုံ။

(၅) ဘုရားနဲ႔ ရဟႏၲာမ်ား မေရာက္ေသာ ပစၥႏၲရာဇ္အရပ္။

(၆) မိစၧာဒိ႒ိ အယူရွိျခင္း။

(၇) တရားကုိ နားလည္ႏုိင္ေလာက္ေသာ ဥာဏ္မရွိသူျဖစ္ျခင္း။

(၈) ဥာဏ္ရွိေသာ္လည္း ဘုရားမပြင့္သည့္အခါ လူျဖစ္ရျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕သည္ ယခု ဗုဒၶဘုရားရွင္၏အဆံုးအမေအာက္ ၌ တည္ရွိေနရျခင္းေၾကာင့္ အေၾကာင္းကံလည္း သင့္ေနသည္ ။ ဥာဏ္ပညာအရျဖင့္လည္း သူမ်ားနည္းတူ နားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းေၾကာင့္ တတ္သိနားလည္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္  လူျဖစ္ခိုက္မွာ ဗုဒၶသာသနာႏွင့္ေတြ႕ၾကံဳရတုန္း ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကို အထြန္႕ရွည္တည္တံ႕ျပန္႕ပြား ခိုင္မာ ေအာင္ တက္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီထမ္းရြက္ရင္း သာသနာျပဳၾကပါစို႕ …. လို႕ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s