အခ်စ္ႏွင့္ သူ႕အမည္

အခ်စ္ ႏွင့္ သူ၏အမည္ စာစု (၁)

သည္တစ္ခါကၽြန္ေတာ္တင္ျပခ်င္တာက (ဆရာကၽြန္ေတာ္နဲ႔ဒီမိန္းကေလးနဲ႔ အဆင္ေျပမလား မေျပမလား၊ ဆရာ သမီးနဲ႔သမီးခ်စ္သူနဲ႔ အဆင္ေျပမေျပသိခ်င္လုိ႔ပါ။)စသည္ျဖင့္ ေမးေလ့ရွိသူေတြအားလုံးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ နဲနဲဂြက်တာကေတာ့ ဒီက႑ကေရးမယ္ဆုိရင္ စုစုေပါငး္ေဆာင္းပါးေပါင္း ၆၄ပုဒ္ေရးရမယ့္ အေနအထားျဖစ္ျပီး..အတုိခ်ဳပ္နုိင္သမွ် စာကုိေလ်ာ့ပစ္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ အနဲဆုံး ပုဒ္ေရ ၂၀ေက်ာ္ ေရးရမယ္ ထင္ပါတယ္။ မလြယ္ပါ။
ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ကလည္း လက္ေတြ႕႔တုိက္ဆုိင္ေတြ႕ျမင္ရေသာ အၾကိမ္ေရမ်ားအရ အခ်ဳိ႕ကုိေသခ်ာတပ္အပ္ေဖာ္ျပေရးသား နုိင္ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ကုိမူ အေတြးျဖင့္ ခန္႕မွန္းရုံမွ်သာ ခန္႕မွန္း နုိင္ေသးျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ အတိအလင္း၀န္ခံအပ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္တြင္ျပည့္စုံေသာ အေန အထားအထိ  ေလ့လာသု ေတသနျပဳ နုိင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ေနာင္အခါ ကၽြန္ေတာ့္ရည္းမွန္းခ်က္အတုိင္း T-Group ျမန္မာ့ရ႕႕ုိးရာေဗဒင္ပညာ သုေတသနအသင္းကုိ ထူေထာင္နုိင္ခဲ့ပါမူ လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈခရီးသည္ပုိမိုျပီးမ်ားစြာတြင္က်ယ္လာနုိင္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ၾကြားလွေခ်လား ၾကီးက်ယ္လွေခ်လားဟုဆုိလွ်င္ ဟုတ္ကဲ့ ၾကီးက်ယ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။ ေသးနွပ္လွ်င္ သိမ္ဖ်င္းသြားတတ္ေသာေၾကာင့္ ဟုသာ ဆုိၾကပါစုိ႔။ စကားလမ္းက တစ္ျခားကမ္းကုိဆုိက္ေတာ့မည္။ လုိရာကို ဦးတည္ၾကပါစုိ႔။ ယခုက႑တြင္စာေရးသူအေနနွင့္ နာမည္နွစ္ခုကုိတြဲျပီး ၾကည့္ရႈျခင္းက႑ကုိေရးသားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာၾကည့္ပါခင္ဗ်ား။ နာမည္အဖ်ားစာလုံး နာမည္အဖ်ားစာလုံးဟူသည္မွာ နာမည္၏ အဆုံးစာလုံးကုိဆုိလုိပါသည္။ ဥပမာ သိန္းျမင့္တြင္ ျမင့္သည္အဖ်ားစာလုံးျဖစ္သည္။ ႏြယ္နီထြန္းတြင္ ထြန္းသည္ အဖ်ားစာလုံးျဖစ္သည္။
ယင္းအခ်က္ကုိဦးစြာသိရွိထားရပါမည္။

လူၾကီး ႏွင့္ ကေလး အတြဲ အေၾကာင္း

(၁) နာမည္အဖ်ားစာလုံး စေနနံ(တ၊ထ၊ဓ၊ဒ၊န) နွင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးတနလၤာနံ(က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င) ျဖင့္ မွည့္ေခၚ ထားေသာ သူနွစ္ဦး ၏
လက္တြဲေရးက႑အေၾကာင္း။ ဥပမာအားျဖင့္ စုိးျမင့္ထြန္း နွင့္ ဇင္မီမီေက်ာ္၊ ေနထက္ နွင့္ ယမင္းခင္၊ ၀တ္ရည္တုိး နွင့္
မုိးျမင့္ေက်ာ္။ စသည္ကဲ့သု႔ိေသာ အတြဲမ်ား ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ လက္တြဲေဖာ္နွစ္မ်ဳိး၏ လက္တြဲေရးက႑သည္ ခက္ခဲလွေသာ
က႑တစ္ရပ္ဟုဆုိခ်င္ပါသည္။ နာမည္အဖ်ားစာလုံးစေန သမားတုိ႔သည္ ေလးနက္စြာလုပ္ေဆာင္တတ္ျပီး သူတစ္ပါးကိုဖိအားေပးတတ္သူမ်ား
ျဖစ္ေနျခင္း နွင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးတနလၤာသမားတုိ႔မွာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေနထုိင္တတ္မႈ အေလးအနက္မေတြးမႈ၊ ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ သည္ကုိ  ေၾကာက္ရြံ႔တတ္ျခင္း စသည္တုိ႔မွာ ဆန္႔က်င္ဘက္အသြင္ကုိေဆာင္ေန၏။ ဆူတတ္သူ ေ၀ဖန္တတ္သူ နွင့္ နားပူမခံနုိင္သူ အျပစ္တင္မွာစိုးသူတုိ႔ လက္တြဲရျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေနတတ္၏။ ထုိ႔ထက္ပုိျပီး ခုိင္းႏိႈင္းဥပမာေပးရပါမူ နာမည္အဖ်ားစာလုံးစေနသမားမ်ားက အနက္ေရာင္နွင့္ အလားသ႑န္တူျပီး၊ နာမည္အဖ်ားစာလုံး တနလၤာသမားတုိ႔မွာမူအျဖဴေရာင္နွင့္အလားသ႑န္တူျပန္၏။ အျဖဴေရာင္သမားက
အေပအစြန္းမခံနုိင္သလုိ အမည္းေရာင္သမားကလည္း အေရာင္ေဖ်ာ့မည္ကုိမလုိလားေသာ သူမ်ားျဖစ္၏။
နာမည္အဖ်ားစာလုံးတနလၤာသမား(ခ) အုပ္စု သမားတို႔က လြတ္လပ္မႈကိုျမတ္နုိးျပီး..စိတ္ခ်မ္းသာမႈကိုရွာလုိၾက၏။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေနထုိင္ျပီး အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားနွင့္သာေပ်ာ္ေမြ႕လုိၾက၏။
နာမည္အဖ်ားစာလုံး စေနနံသမား(က) အုပ္စုသမားမ်ားကမူ ..လူသူနွင့္ ကင္းေ၀းရာ ဆိတ္ျငိမ္ရာကုိ ပုိမိုသေဘာက်တတ္၏။
အကန္႔အသတ္နွင့္ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ ေတြးေတာ ၾကံစည္တတ္၏။ တာ၀န္ယူလုိတတ္၏။ ထမ္းလုိတတ္၏။ (ခ)အုပ္စုသမားတုိ႔မွာမူ
တာ၀န္ယူလုိစိတ္ထက္ …လြတ္လပ္စြာေတြးေတာၾကံဆ လုပ္ကုိင္လုိတတ္၏။ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ယင္းအမည္ရွငနွစ္မ်ဳိးမွာ တစ္ေယာက္တစ္လမ္းဆီကဲ့သုိ႔ …ေလွ်ာက္လွမ္းမညီနုိင္ေအာင္ကြာဟေနရတတ္ေပသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခု အတြဲကို လူၾကီးနွင့္ကေလးအတြဲ ဟု အမည္ေပးလုိက္ပါသည္။

လူၾကီးႏွင့္ လူငယ္ အတြဲအေၾကာင္း
(၂) ဒီတစ္ခုကေတာ့ နာမည္အဖ်ားစာလုံး တနလၤာ နဲ႔ နာမည္အဖ်ားစလုံး ၾကာသာပေတး ရွိသူတို႔အတြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းဆုိပါေတာ့။ ဒီအတြဲကုိေတာ့ လူၾကီးနွင့္လူငယ္အတြဲလုိအမည္ေပးလို႕ရ မယ္ထင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒီလုိနာမည္ရွင္အတြဲမ်ဳိးေတြဆုိပါေတာ့။
မုိးျမင့္ နွင့္ သူဇာခင္၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ နွင့္ မူယာျဖိဳး၊ နီလာခုိင္ နွင့္ မင္းမင္း၊ ေဇာ္သန္႔ကုိ နွင့္ မ်ဳိးမမ စသည္အားျဖင့္အတြဲေလးေတြဆုိၾကပါစုိ႔။
နာမည္အဖ်ားစာလုံး ၾကာသာပေတး (ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ) (က)အုပ္စု နွင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး တနလၤာ (က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င) (ခ) အုပ္စု တုိ႔အေၾကာင္း …………………..
ဒီအတြဲကေတာ့ မဆုိးဘူးလုိ႔ဆုိနုိင္ပါတယ္။
(က)အုပ္စုလုိ႔ နာမည္ေပးထားတဲ့နာမည္အဖ်ားစာလုံးၾကာသာပေတးသမားေတြက သေဘာထားၾကီးတတ္တာမ်ားျပီးသူတစ္ပါးကုိ ကယ္တင္လုိ
ေဖးမေပးလိုတ့ ဲ စရိုက္လည္း အနဲနဲ႕အမ်ားရိွၾကသူေတြမို႔ …ကေလးဆန္တဲ့ (ခ)အုပ္စုနာမည္အဖ်ားစာလုံးတနလၤာသမားေတြကို ခြင့္လႊတ္သီးခံေပးနုိင္ၾကတာမ်ားပါလိမ့္မယ္။
(က)အုပ္စုသမားေတြက….ၾကီးၾကီးမားမားေတြးေတာၾကံစည္တတ္ျပီး၊ (ခ) အုပ္စုသမားေတြက ..တစ္ခါတစ္ခါကေလးကလားလုပ္ကုိင္
တတ္တာတစ္ခုေတာ့ ေျပာစရာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အမ်ားစုကေတာ့အဆင္ေျပတဲ့အတြဲလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ပညာေပးလုိသူနဲ႔
ပညာယူလုိသူအတြဲမ်ဳိးလည္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အားငယ္တတ္သူ နဲ႔အားေပးတတ္သူအတြဲလုိ႔လည္းဆုိနုိင္ပါတယ္။ လြတ္လပ္မႈကုိ ၾကိဳက္တဲ့
သူေတြနဲ႔နားလည္ေပး သေဘာထားၾကီးေပးနုိင္သူ အတြဲမို႕ 70%ေလာက္သင့္တယ္လုိ႔ဆုိနုိင္ပါတယ္ဗ်ား။

ခ်စ္ခ်စ္အေၾကာင္း တစ္ေစ႕တစ္ေစာင္း

တစ္ကယ္ေတာ့ သည္ေဆာင္းပါးေလးက အားလုံးကို ေပ်ာ္ရြင္ေစလုိျခင္းသာအဓိကျဖစ္ပါသည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် နစ္နာေစလုိေသာ စိတ္အလ်ဥ္းမရွိရပါေၾကာင္း။ ေဗဒင္ပညာရပ္ သေဘာျဖင့္ မိမိခ်စ္သူကို ေထာက္လွမ္းရလြယ္ကူနုိင္ေအာင၊္ ..ေဗဒင္ပညာကိုနက္နက္နဲနဲ လုိက္စား ထားစရာ မလုိပဲ အလြယ္တစ္ကူ ၾကည့္ရႈသိရွိနုိင္ေစရန္ ရယ္ဒီမိတ္သက္သက္လုပ္ေပးျခင္းသေဘာမ်ဳိးလည္းျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏ခ်စ္သူ(၀ါ)ခ်စ္ခ်စ္မ်ားတြင္.. နာမည္ေလးတစ္ခုေလာက္ေတာ့မလြဲမေသရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္.. ဘယ္သူမဆုိ လြယ္လြယ္ကူကူ ဖတ္ရႈနုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါေၾကာင္း။

(၁) တနဂၤေႏြနံ ( အ၊ဥ ) – နာမည္အဖ်ားစားလံုးတို႕၏ ခ်စ္ခ်စ္တို႕အေၾကာင္း

နာမည္အဖ်ားစာလုံးဆုိသည္ကေတာ့ အျခားမဟုတ္ပါ။ နာမည္တစ္ခု၏ အဆုံးသတ္စာလုံးကိုေခၚဆုိျခင္းျဖစ္သည္။
နာမည္အဖ်ားစာလုံးမ်ားကို မွတ္သားထားပါ။ ျပီးလွ်င္ဆက္ဖတ္ပါ။
သည္ခ်စ္ခ်စ္တုိ႔ကေတာ့……ဂုဏ္ယူရတာမ်ဳိးကို နွစ္သက္တယ္။သူတုိ႔ဘ၀ဦးတည္ခ်က္က နံပတ္တစ္ျဖစ္ဖုိ႔ အဓိကပါပဲ။ ဆုရမွာ ၊ ခ်ီးျမွင့္ခံရမွာမ်ဳိးေတြကို သူတုိ႔က နွစ္သက္ေလ့ရွိၾကတယ္။ သူတုိ႔ကို ခ်ဳိးခ်ဳိးဖဲ့ဖဲ့ေျပာဆုိမိတာမ်ဳိးမေျပာနဲ႔ အျပစ္နဲနဲတင္လုိက္ရင္ေတာင္ …မၾကိဳက္တတ္ၾကဘူး။ ျဖစ္နုိင္ရင္ သည္ခ်စ္ခ်စ္မ်ဳိးက မ်ားမ်ားခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။ ေျမာက္ပင့္ေျပာေနမွန္းသိသည့္တုိင္ေအာင္ သူတုိ႔က အေျမာက္သိပ္ၾကိဳက္တတ္ပါတယ္။ စိတ္ခ်လက္ခ် သူတုိ႔ရဲ႔အရည္အေသြးေတြကိုေရြးျပီး ခ်ီးက်ဴးေပးပါ။ တစ္ဖြဖြေျပာေပးပါ။အဲဒါဟာ သူတုိ႔မခြာနုိင္ဘဲ စြဲေနေစမယ့္ ပီယေဆးၾကီးတစ္ပါး ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔က တစ္ခါတစ္ေလ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္သလုိမ်ဳိး လုပ္ကိုင္တတ္ပါလိမ့္မယ္။
ဒါကိုေတာ့သီးခံေပးနုိင္ဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။ ကုိယ္အားကိုယ္ကိုးတတ္သူေတြကို အထင္ၾကီးတတ္ျပီး၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ သည္ခ်စ္ခ်စ္ ကေလးမ်ဳိးေတြက စာအုပ္စာေပနယ္ပယ္နဲ႔ နီးစပ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေလးကိုလည္း အေရးတစ္ယူျပဳမွတ္သားျပီး ေမြးေန႔ဘာညာေတြမွာ အမွတ္တရအျဖစ္ စာအုပ္ စာတမ္းေလးေတြ။ စာေရးကိရိယာေလးေတြ လက္ေဆာင္၀ယ္ေပးသင့္တာေပါ့။ သူတို႔ထဲက
တစ္ခ်ဳိ႔က်ျပန္ေတာ့လည္း အားကစားဘက္ကို စိတ္၀င္စားသူေလးေတႊျဖစ္ေနတတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒါဆိုကုိယ္ကလည္း
အားကစားတစ္ခုခုကိုအေၾကာင္းျပျပီး သူနဲ႔ပုိနီးစပ္ပူးေပါင္းလုိ႔ရတာေပါ့။ တစ္ခ်ဳိ႔က်ျပန္ေတာ့လည္း တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈကို အလြန္အင္မတန္မွကို
နွစ္သက္သူမ်ဳိးျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါကို ကိုယ္ကမသိဘဲ……အဲဒီ့လုိခ်စ္ခ်စ္မ်ဳိးေရွ႔မွာ လက္သည္းၾကီး တစ္က်ိက်ိကိုက္ေနတာတုိ႔…၊ နွာေခါင္းႏိႈက္တာတုိ႔၊ ေခြၽးေတြသံေတြနဲ႔သူ႔ကိုဖက္နမ္းမိတာတုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ အနာဂတ္အေရးကေတာ့ ရင္ေလးဖြယ္ရာ ျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္။
ကုိယ့္ဆရာတုိ႔ေရ ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ေပါ့…..သူတုိ႔ကို တစ္ေယာက္ဆုိတစ္ေယာက္၊ ပိေတာက္ဆုိပိေတာက္လုိ႔ ေလွ်ာက္မေျပာခ်င္ေနပါ။ မင္းနဲ႔တူတဲ့ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ကုိယ့္ဘ၀မွာ ဘယ္ေသာအခါမွ မရွိနိင္ေတာ့ပါဘူး ဆုိရင္ေတာ့…..သူတုိ႔က ကိုယ့္ဆရာတုိ႔ကို အမွတ္ျပည့္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ကတိတည္မွေတာ့ ၾကိဳက္တယ္ခင္ဗ်။ ကတိေတြ အထပ္ထပ္ေတာင္းတတ္ပါတာ သူတုိ႔ေပ့ါ။ စည္းကမ္းေတြကိုလည္း ခဏခဏ စကားထဲထည့္ေျပာတတ္တာသူတုိ႔ပါပဲ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့ စည္းကမ္းရွိရွိေနတတ္သူမ်ုဳိးကုိ သူတုိ႔က ပိုသေဘာက် တတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ သိပ္ျပီး ရုပ္ရွင္၀ါသနာပါတဲ့ခ်စ္ခ်စ္ကေလးမ်ားဆုိရင္ေတာ့ေမာင္ရင္ေရ…ရုံတင္တင္ျခင္း ပထမဆုံးရက္ မွာ ျပနုိင္လုိ႔ကေတာ့….အခြင့္ထူးတုိးျမွင့္ရရွိဖုိ႔ စရံတစ္၀က္ေျခ ျပီးသားလုိပါပဲ။ အနွစ္ခ်ုဳပ္နဲန ဲျပန္စုေပးပါ့မယ္။
သူတုိ႔လုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေလးေတြကိုခ်စ္ခ်စ္ေတာ္မိမယ္ဆုိရင္ေတာ့……က်န္းမာေရး၊ အားကစား၊ စာေပ၊ ကတိ၊ ခ်ီးက်ဴးေပးဖုိ႔၊ စည္းကမ္း၊ …စတာေလးေတြကို သတိျပဳမိထားဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္ဗ်ာ။
ဥပမာအားျဖင့္ေတာ့ …….ဒီလုိနာမည္မ်ဳိးေလးေတြ.. လင္းထက္ေအာင္၊ သီတာဦး၊နွင္းသီရိေအး၊ မ်ဳိးသူရေအာင္၊ စတဲ့အမည္ရွင္ခ်စ္ခ်စ္မ်ဳိးေလးေတြ ဆုိပါေတာ့…..။

(၂) တနလၤာနံ ( က ၊ ခ ၊ ဂ ၊ ဃ ၊ င ) – နာမည္အဖ်ားစားလံုးတို႕၏ ခ်စ္ခ်စ္တို႕အေၾကာင္း

ဒီတစ္ခါကေတာ့…..နာမည္အဖ်ားစာလုံးကို က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င နဲ႔ မွည့္ေခၚထားတဲ့ခ်စ္ခ်စ္တုိ႔အေၾကာင္းပါ။
သူတုိ႔ကေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ့သူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ အကူအညီေပးတာမ်ဳိး၊ တစ္ျခားသူေတြရဲ႕ က႑ေတြကို ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရတာမ်ဳိး
မၾကာမၾကာလုပ္ေလ့ရွိၾကတဲ့အတြက္ ….သူတုိ႔နဲ႔ခ်စ္သူေလးမ်ားျဖစ္မိၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကုိယ္ကိုယ္တုိင္ကလည္း သူနဲ႔အတူ ကူညီတတ္ဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔က..မ်ားေသာအားျဖင့္…စိတ္ၾကည္လင္စရာေလးေတြ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးေတြပဲေနတတ္ထုိင္တတ္၊လုိလားတတ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္သူတုိ႔ကို တာ၀န္ေတြ ပရက္ရွာေတြ၊ စိတ္ညစ္စရာေတြ သြားရင္ဖြင့္ျပလုိ႔မသင့္ေလ်ာ္ဖူး။ သူတုိ႔ကအဲဒါဆုိ ေရွာင္က်ဥ္သြားတတ္တယ္။
သူတုိ႔ကုိ ခ်စ္သူအျဖစ္ အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးျခယ္မယ္ဆုိရင္ ၾကိဳသိထားဖုိ႔အဓိကအေရးၾကီးတာ တစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္။ တျခားမဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ကို ေပ်ာ္ေအာင္ထားနုိင္မလားလုိ႔သာ …ကုိယ့္ကိုယ္ကို ပထမဦးစြာ ေမးၾကည့္ထားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ သူတုိ႔က အမ်ားအားျဖင့္ ေတာ္ရာမွာထက္
ေပ်ာ္ရာမွာေမြ႔တတ္ၾကတဲ့သူေတြလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ကေလးကလားဆန္တတ္သလုိ…….သူတုိ႔ရဲ႔ ဘ၀ဦးတည္ခ်က္ကလညး္ မၾကာခဏဆုိ သလုိ ေျပာင္းလည္းေနတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ အရမ္းစိတ္ဓါတ္က် ေနတတ္သလုိ တစ္ခါတစ္ခါအရမ္းစိတ္ရႊင္ျမဴး ေနတတ္တာလည္း
သူတုိ႔ေလးေတြပါပဲ။ တစ္ကယ့္ကို လြတ္လပ္ေပါ့ပါးမႈကို နွစ္သက္တတ္သူေတြျဖစ္ျပီး၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကို လုံး၀ေၾကာက္တတ္ သူေတြလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ အေနွာင္အတြယ္ေတြ ဖိနွိပ္မႈေတြကိုသူတုိ႔က ခါးသီးတတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔က ..ဘယ္အရာကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ စေကာစက
အေျခအေနမ်ဳိးေတြကို နွစ္သက္ေလ့ရွိတတ္ၾကတဲ့အတြက္………သူတုိ႔ကို ခ်စ္ခြင့္ပန္တဲ့အခါမွာလည္း အမ်ားအားျဖင့္ …မျပတ္မသားေျဖေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ဟုိလုိလုိ သည္လိုလိုလုပ္လ႔ဆို ိုျပီး …ေဒါမကန္လိုက္ပါနဲ႔။ သူတို႔ရဲ႔ သဘာ၀မို႔ခြင့္လႊတ္နားလည္ေပးနုိင္မွပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
တစ္ခါတစ္ခါ ဂြက်တာမ်ဳိးေလးေတြကေတာ့ …… သူတုိ႔ကို ေလးေလးနက္နက္ ေတြးခုိင္းေနခုိင္း လုပ္ကုိင္ခုိင္းရ ခက္တာေလးေတြပါပဲ။ …………သူတုိ႔က သိပ္ဟဲဗီးျဖစ္တာေတြကုိမွ လက္မခံနုိ္င္တာကုိး။ ဒါေၾကာင့္ ေလးနက္စြာ သေဘာထားဖုိ႔ဆုိတာ သူတုိ႔အတြက္
သာမန္ကေန ၾကီးမားတဲ့အခက္အခဲမ်ဳိးေတြအထ ိျဖစ္ေနနုိင္ပါတယ္။ အကယ္လုိ႔မ်ားကိုယ္က ဒီလုိနာမည္အဖ်ားစာလုံးရွိတဲ့ ခ်စ္ခ်စ္ကေလးတစ္ေယာက္ကိုနီးစပ္ဖုိ႔ၾကိဳးစားေတာ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ …….သင့္ကိုယ္သင္ ..ဦးစြာဒီလုိေနေပးတတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေပါ့ေပါ့ပါးပါးစတုိင္မ်ဳိး ဖန္တီးထားပါ။ က်ဴတာဆရာ/ဆရာမ စတုိင္မ်ဳိး ၊စည္းကမ္းေသ၀ပ္သူ ပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္ေနလုိ႔မရပါဘူး။ စိတ္ခ်မ္းသာစရာအေၾကာင္းေတြ။ ဟာသေလးေတြ။ ရုပ္ရွင္ အနုပညာ အေၾကာင္းေတြ …….အသင္းအဖြဲ႔ဆုိင္ရာက႑ေလးေတြ၊ သင္တန္း နဲ႔ဆိုင္တဲ့ စကားေလးေတ.ြ ……..ဒါမ်ဳိးေလးေတြနဲ႔ သူတို႔က ိုခ်ဥ္းကပ္ရင္ ပုိမိုလြယ္ကူပါလိမ့္မယ္။ေၾသာ္.. ျဖစ္နုိင္ရင္ သူတို႔နဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါ အေရာင္မိႈင္းမိႈင္းၾကီးေတြထက္အေရာင္လြင္လြင္ေလးေတြကို ပို၀တ္ဆင္သုံးစြဲသင့္တယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ ရည္းစားျဖစ္တဲ့အခါမွာ တတ္နုိင္သလုိ အလုပ္အားရက္ ၾကားရက္ကေလးေတြ ဖန္တီးျပီး……… ေရနဲ႔နီးစပ္တဲ့ ေနရာမ်ဳိးေလးေတြမွာ ….ခ်စ္သူနွစ္ဦး အနားယူေပးသင့္တာေပါ့။ (
ေရထဲေတာ့မခုန္ခ်နဲ႔ေနာ္။ တရားခံ အေနာ္မပါဘူး။) သူတုိ႔က မီဒီယာက႑ေတြကိုလည္းအရမ္း စိတ္၀င္စားတတ္ပါတယ္။ ဟုိဘက္ကေန
သည္ဘက္ကို …ကူးေပးဖုိ႔က သူတုိ႔၀ါသနာေပ့ါ…။ ေအာင္သြယ္တုိ႔ ..ဂြၽိဳင္းေပးတာတုိ႔ကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလ ုိလုပ္တတ္ၾကပါေသးတယ္။
အဲလုိလုပ္ေပးရင္းက ….ကုိယ့္အေနနဲ႔ အထင္လြဲစရာမ်ဳိးေလးေတြ လာလာျပီးၾကံဳခဲ့ရင္လည္း …..သူ႔သဘာ၀ကို နားလည္ေပးျပီး…ခြင့္လႊတ္ေပးနုိင္ဖုိ႔ လိပု ါတယ္။ ကဲအနွစ္ခ်ဳပ္ျပန္စုေပးပါ့မယ္။ ………………
သူတုိ႔လုိ နာမည္ရွင္မ်ဳိးေလးေတြကိုခ်စ္ခ်စ္ေတာ္မိမယ္ဆုိရင္ေတာ့….ကုိယ္တုိင္ကလည္း ေပ်ာ္တတ္ဖုိ႔လုိတယ္။ သူတုိ႔ကိုလည္းေပ်ာ္ေအာင္ ထားတတ္ရပါမယ္။ တာ၀န္ေတြ၊ တားျမစ္တာေတြ ….အရမ္းမ်ားတာနဲ႔ သူကသင့္ကုိ ေရွာင္ရွားဖုိ႔ၾကိဳးစားပါလိမ့္မယ္။ စိတ္ညစ္စရာေတြ သိပ္မေျပာမိပါေစနဲ႔။ ကေလးကလား လုပ္တာမ်ဳိးကိုနွစ္ျခိဳက္တတ္သူေတြ ဆုိေတာ့..ကိုယ္တုိင္ကလည္း ကေလးလုိ သူ႔ကို ဆက္ဆံနုိင္ရင္
ပိုေကာင္းပါတယ္။ ….အရမ္းမခ်ဳပ္ခ်ယ္မိေအာင္ ၾကိဳးစားမွေတာ္ရုံၾကမယ့္ ခ်စ္ခ်စ္မ်ဳိးေလးေတြပါ။ ဟဲဟဲ ….လႊတ္သာထား လုိက္ေတာ့လုိ႔ေျပာရမလုိပါပဲ။ …..နဲနဲေတာ့ သီးခံေပးဖုိ႔လုိမယ္ ထင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါေတာ့လည္းသူေလာက္ခ်စ္တတ္တာ…. နုည့ံသိမ္ေမြ႔တာ မရွိဘူးထင္ရေလာက္ေအာင္ …ခ်စ္ဖုိ႔ေကာင္း တဲ့ခ်စ္ခ်စ္ကေလးေတြဆုိပါေတာ့။
ဥပမာဆုိရရင္ေတာ့ ဒီလုိနာမည္မ်ဳိးေလးေတြပါ။ လင္းလင္းခုိင္၊ သူရေက်ာ္၊ သိမ့္သိမ့္ခင္၊ခ်မ္းျငိမ္း ………စတဲ့အမည္မ်ဳိးေလးေတြဆုိပါေတာ့။

(၃) အဂၤါနံ (စ ၊ ဆ ၊ ဇ ၊ စ် ၊ ည ) – နာမည္အဖ်ားစားလံုးတို႕၏ ခ်စ္ခ်စ္တို႕အေၾကာင္း.

သူတုိ႔လုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြနဲ႔ ခ်စ္မိထားသူေတြအဖုိ႔ကေတာ့….ရုတ္ရုတ္ရုတ္ရုတ္မလုပ္၀ံ႔ေအာင္ပါပဲ။သူတုိ႔က သိပ္လွ်င္သလုိ၊ စုံစမ္း ေထာက္လွမ္း ရတာကိုလည္း ၀ါသနာထုံတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ဆုိ(မူလမဟာဘုတ္ဇာတာအရ)အဂၤါျဂိဳဟ္အရမ္းအားေကာင္းတဲ့အေနအထားရွိသူေေတြ
ျဖစ္ခဲ့ရင္…ဇိုးဇုိးဇတ္ဇတ္နဲ႔ ကုိယ့္ကိုဦးေဆာင္သြားမယ့္သူမ်ဳိးေတြအျဖစ္ေတြ႔ၾကရပါမယ္။ သူတုိ႔က စိတ္ျမန္သလုိ အီးေလးဆြဲေနတာ၊
ေစာင့္ဆုိင္းရတာေတြကုိလည္း အရမ္းမုန္းတတ္ပါတယ္။ နာရီကို ေရွ႕နဲနဲေစာျပီးလွည့္ထားတတ္တာ သူတုိ႔ေပါ့။ သူတုိ႔ကုိ ..တားျမစ္ပိတ္ပင္ရတာ အရမ္းခက္ပါတယ္။ ..အျဖစ္နုိင္ဆုံးကေတာ့ ေျဖာင္းေျဖာင္းဖ်ဖ် ေျပာဆုိေပးရုံေလာက္ပဲလုပ္ပါ။ သူတုိ႔က အနုိင္ယူခ်င္တယ္။ယွဥ္ျပိဳင္လုိစိတ္လည္း ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ကယ္လုိ႔မ်ား ဒီလုိခ်စ္သူေလးမ်ဳိးရထားျပီး..သူ႔ကို တစ္ျခားတစ္ေယာက္နဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္ျပျပီးေ၀ဖန္ အျပစ္တင္တာမ်ဳိး လုပ္မိမယ္ဆုိရင္ေတာ့.ေနာင္ေရးအေျခအေနက ရင္ေလးစရာျဖစ္သြားနုိင္တာမုိ႔ ေတာ္ေတာ္ဂရုစိုက္ေရွာင္က်ဥ္ပါလုိ႔ပဲ သတိေပးရပါမယ္။
ဒီလုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြဟာ စိတ္ျမန္သလုိ၊ စိတ္ဆတ္စိတ္တုိမႈလည္း ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ရုတ္တရက္ ဖ်တ္ကနဲ ေကာက္ခါငင္ခါ လုပ္တတ္ေလ့ရွိျပီး၊
အရမ္းေသခ်ာတာကေတာ့..သူတုိ႔မွာ ကုိယ္ပုိင္ စံသတ္မွတ္မႈ ေပတံေတြ ရွိေနၾကတာပါပဲ။ ဒီလုိ စံသတ္မွတ္မႈေပတံေတြဟာ…၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊အျပင္..အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးူျခယ္ေရးက႑မွာပါ..ရွိေနမွာျဖစ္တဲ့အတြက္.သူတုိ႔နဲ႔ခ်စ္ၾကိဳးသြယ္မိတဲ့ ေမာင္ေမာင္မမ တုိ႔အေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ေပတံေတြကို လုိက္မီ ေနျခင္း၊ သူတုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံရည္စံေသြးမွာ အျမဲတည္ေနျခင္း မ်ဳိးရွိေနဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ သူတုိ႔သတ္မွတ္ထားတ ဲ့ စေကး မကိုက္ရင္ေတာ့ အေျပးလုိက္တာေတာင္လြယ္မယ္မထင္ပါဘူး။
(ၾကည့္ပါလား..သူေနာ္ ဇြတ္ပ)ဲ အဲလိုမ်ဳိးမၾကာခဏဟန္႔ရတာ သူတုိ႔လုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြပါ။ ဇြတ္တရြတ္လုပ္တာ၊ သူတုိ႔ကစျပီး က်ဴးေက်ာ္ တတ္တာ၊တစ္ခါတစ္ေလ မိုက္မိုက္ကန္းကန္း လုပ္ေဆာင္တတ္တာ၊ မာနၾကီးတာ၊ တစ္ခါတစ္ေလ..ရုိင္းရုိင္းျပျပဆက္ဆံတတ္တာ၊ ….တစ္ခါတစ္ေလ စြန္႔စြန္႔စားစားလုပ္တတ္တာ၊ အလ်င္လုိတတ္တာ၊အစရွိတဲ့ဂုဏ္အရည္ေသြးေတြနဲ႔ျပည့္၀ေနတတ္တဲ့ ခ်စ္ခ်စ္အမ်ဳိးအစားပဲဆုိၾကပါစုိ႔။ သူတို႔ရဲ႕လက္သုံးစကားကေတာ့ အရည္အေသြး ပဲျဖစ္ျပီး၊ ကြာလတီမန္း ကြာလတီေလဒီေတြ လုိ႔ေတာင္ ေခၚနုိ္င္သူေတြပါ။ လက္ရဲဇက္ရဲ နုိ္င္တာလည္းသူတုိ႔ပါပဲ။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ခ်စ္ခ်စ္ လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့..နဲနဲေတာ့ သတိထားဖုိ႔လုိပါမယ္။ ကိုယ္က မိန္းကေလးဆုိရင္လည္း ..လက္ရဲဇက္ရဲနုိင္တဲ့သူတုိ႔လုိ..ခ်စ္ခ်စ္မ်ဳိးက…၊ ဟုိဒင္း..ဟုတ္ကဲ့။ သတိထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ကိုယ္ကေယာက်ာ္းေလးဆုိရင္ေတာ့…လက္ရဲဇက္ရဲ ခ်စ္ခ်စ္ေလးရဲ႕.ဆြဲဆိတ္တာ၊ ထုေထာင္းတာ။ ဗုိက္ေခါက္လိမ္တာ၊
စသည္ျဖင့္..ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ခံရဖုိ႔မ်ားတာေၾကာင့္…အေရွာင္အတိမ္းတတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။
အနွစ္ခ်ဳပ္ျပန္စုေပးပါ့မယ္ …..ဒီလုိနာမည္မ်ဳိးနဲ႔ခ်စ္ခ်စ္ တစ္ေယာက္ေလာက္နဲ႔ဆုံဆည္းဖုိ႔ျဖစ္လာခဲ့ရင္ေတာ့……..အရည္အေသြး နံပတ္တစ္ပါ။ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းမယ့္ သူမ်ဳိးမို႔…အမွားလုပ္ထားတာ၊ ဖုံးဖိဖုိ႔လုိတာေတြကို ..၊ ဖုံးမွာဆုိရင္လည္း ပိပိရိရိ ေသေသသပ္သပ္နဲ႔ျဖစ္ေအာင္ တင္ၾကိဳျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ သိပ္မေနာက္က်ေစပါနဲ႔။ ဘာကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ ေနာက္က်တာ။ ေတာက်တာ၊ ဂုိက္ဆုိက္က ေခတ္မမီတာ ၊ ေမာ္ဒယ္ေအာက္တာမ်ဳိးေတြကို မျဖစ္ေအာင္ဂရုစုိက္ပါ။ အဲဗားအပ္ဒိတ္ ျဖစ္ေနဖုိ႔လုိတဲ့ခ်စ္ခ်စ္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။
ေၾသာ္. ဥပမာအားျဖင့္ ဒီလုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေလးေတြဆုိပါေတာ့………။ ေအးေအးစုိး၊ခင္ခင္ေဆြ၊ စုိးမင္းေဇာ္၊ လင္းေ၀ဇင္၊ ျပည့္စုံ၊ သန္းထုိက္ညြန္႔။

(၄) ဗုဒၵဟူးနံ (ယ ၊ ရ ၊ လ ၊ ၀ ) – နာမည္အဖ်ားစားလံုးတို႕၏ ခ်စ္ခ်စ္တို႕အေၾကာင္း

သူတုိ႔လုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြနဲ႔ ခ်စ္မိထားသူေတြအဖုိ႔ကေတာ့… နားညီးဖုိ႔သာျပင္ထားေတာ့လုိ႔ ေျပာရမလုိပါပဲ။
မူလမဟာဘုတ္အေနအထားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ဆြံ႔အေနလုိ႔ျဖစ္ေစ.ရွိခဲ့ရင္သာ နားညီးသက္သာနုိင္ပါလိမ့္မယ္။
သူတုိ႔က စကားေျပာရတာကို သိပ္ခုံမင္ၾကတတ္တယ္ေလ။ တစ္ခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္းမေျပာရင္ ျမံဳစိစိ၊ ေအးေအးေလး၊ ေျပာလည္းေျပာေရာ
..၀ီေခၚျပီးမရပ္ေတာ့တာမ်ဳိး..ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔က..တစ္ခုခုကို ျပဳျပင္ေပးရတာကို၀ါသနာထုံတတ္သလုိ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူမ်ားကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ျပဳျပင္ခ်င္တဲ့စိတ္အာသီသလည္း ရွိတတ္ၾကသူေတြမို႔၊ သင္သာသူတုိ႔လိုနာမည္ရွင္မ်ဳိးေလးေတြကို ခ်စ္ခ်စ ္ေတာ္မိရင္..သင့္ကို
ျပဳျပင္ခုိင္းတာေတြလုပ္လာမယ္ဆုိတာ ၾကိဳရိပ္မိထားဖုိ႔လုိသလုိ၊သူ႔အလုိက်လုိက္ေလ်ာညီေထြျပဳျပင္ေနထုိင္ေပးဖုိ႔လည္း လုိအပ္မယ္ လုိ႔ၾကိဳသတိေပးပါရေစ။ သူတုိ႔ထဲကတစ္ခ်ဳိ႔ေသာခ်စ္ခ်စ္ကေလးေတြကေတာ့…တစ္ကယ့္လူဆုိးနာမည္တြင္ေနတဲ့… ပတ္၀န္းက်င္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ နာမည္ဆုိးတြင္ေနတဲ့..ဖူးစာဖက္မ်ဳိးကုိ တမင္ေရြးျခယ္ျပီး၊ ျပဳျပင္ေပးဖုိ႔ ၾကိဳးစားတတ္ၾကျပန္ပါေသးတယ္။ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရျခင္းဆုိတာ
သူတုိ႔ရဲ႕အဓိက ဦးတည္ခ်က္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္တာေၾကာင့္၊ သူတုိ႔ကုိစကားေကာင္းေကာင္း ေျပာေပးတတ္ဖုိ႔လည္း အရမ္းလုိအပ္ပါတယ္။ သူတို႔အတြက္ စကားေျပာေဖာ္ဆုိတာ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့အရာပဲဆုိပါစုိ႔။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔နဲ႔စကားေကာင္းေကာင္း ျပန္ေျပာနုိင္ဖုိ႔အတြက္..သူတုိ႔စိတ္၀င္စားမယ့္
အေၾကာင္းအရာေလးေတြကို လည္း ၊ ရွာေဖြေလ့လာထားမယ္ဆုိရင္ ..အရမ္းကို အဆင္ေျပနုိင္တာေပါ့။ သူတုိ႔က မ်ားေသာအားျဖင့္ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ေတြ၊ အမူအယာလုပ္ပုံေတြကိုလည္း စိတ္၀င္စားတတ္ၾကပါေသးတယ္။ ဒါလည္း သတိျပဳထားသင့္ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ သူတုိ႔ထဲက ခ်စ္ခ်စ္တုိ႔ကေတာ့ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး နဲ႔ အေတြးအေခၚပို္င္းေတြကို အေလးအနက္ထားတတ္ၾကျပန္တယ္။
ဒီလုိမ်ဳိး ခ်စ္ခ်စ္ေလးေတြနဲ႔ ဆုံဆည္းခဲ့မယ္ဆုိရင္လည္း ကုိယ့္ဘက္က .၊ ေနာေလ့ရွ္ပုိင္းမွာ ..ထက္ျမက္ေနဖုိ႔လုိျပန္ေရာဗ်။
ဟူးးးးးးးးးးးး ။ ကဲ သူတုိ႔လုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြနဲ႔ခ်စ္ခ်စ္ေတာ္ဖုိ႔ စိတ္ကူးမ်ားရွိၾကရင္ေတာ့.ေတာ္ကီေကာင္းဖုိ႔က နံပတ္တစ္ပဲဗ်ဳိ႕။ ေတာ္ကီေကာင္းေလ
သူတုိ႔ကအၾကိဳက္ေတြ႔ေလပါပဲ။ အျပဳသေဘာဆန္တဲ့ခ်စ္သူမ်ဳိးေလးေတြလုိ႔လည္းေျပာလုိ႔ရတာမုိ႔….သူတုိ႔က ဘယ္အရာကိုပဲပ်က္ပ်က္
အလြယ္တစ္က ူပစ္ထားလုိက္တာမ်ဳိးကိုလည္း မနွစ္သက္တတ္ဖူး ဆုိတာကိုယ္ကသိထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဖိနပ္ကေလးျပတ္တာကအစ… စီးလာတဲ့
ကားပ်က္တာအဆုံး၊ ကုိယ့္ဆရာက ေယာက်ာ္းေလးဆုိရင္ေတာ့ ..ခ်စ္သူေရွ႔မွာ ဟုိကလိသည္ကလွည့္ လုပ္ၾကည့္တတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဖိနပ္ျပတ္ခဲ့ရင္လည္း တြယ္ခ်ိတ္ကေလးနဲ႔ ျပဳျပင္ေပးလုိက္တာမ်ဳိး လုပ္ေပးနုိင္လုိ႔ကေတာ့….အမွတ္ေတြတစ္ေလွၾကီး ရမွာက်ိန္းေသပါပဲ။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အေပးအယူ အလဲအလွယ္လုပ္တတ္တဲ့သဘာ၀စရုိက္တစ္မ်ဳိးပါ။ ဒါကို သိထားဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ သဘာ၀မွာ ၊ သူတုိ႔ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္မွာကို အဲဒါမ်ဳိးက ပါလာျပီးသားျဖစ္ေနတာပါ။ အေရာင္းအ၀ယ္နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ…အေျခခံစိတ္တစ္မ်ဳိးလုိ႔လည္း ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ဖလွယ္ရတာ၊ အလဲအလွယ္လုပ္ရတာကို ၀ါသနာထုံတတ္တဲ့ သူေတြမုိ႔။ ( ဟုိေန႔ကလုိမ်ဳိးေနာက္မလုပ္ေတာ့ဘူးဆုိရင္ …ခ်စ္လည္း ေနာက္ကို ေမာင္မၾကိဳက္တဲ့ ဟုိဥစၥာကို မလုပ္ေတာ့ဘူးေနာ္) ဆုိတာမ်ဳိး …အလဲအလွယ္သေဘာမ်ဳိးနဲ႔လညး္
ေတာင္းဆုိတတ္ၾကတာကို ၾကိဳတင္သိထားဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။ ကဲ …နဲနဲ အနွစ္ခ်ဳပ္ေပးပါ့မယ္။ အဓိကအေနနဲ႔ သူတုိ႔လုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေလးေတြကို
ခ်စ္ခ်စ္ေတာ္မိမယ္ဆုိရင္ စာေပဗဟုသုတၾကြယ္၀ဖုိ႔လုိသလုိ၊ စကားေျပာေကာင္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ …ေဆြးေႏြးေပးတာ၊
အယူအဆအေတြးအေခၚျခင္းဖလွယ္ေပးရတာေလး ေတြကို အထူးစိတ္ပါ၀င္စားတတ္သူေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္…………၊
အစိမ္းသက္သက္ကေန စျပီးခ်ဥ္းကပ္မယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ….စကားစျမည္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္း တစ္ခုခုနဲ႔၀င္ေရာက္ခ်ဥ္းကပ္တာဟာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မွာပါ။ ေတာ္ကီ ေကာင္းဖုိ႔ လုိတယ္ဗ်ဳိ႕။ ေတာ္ကီ….ေတာ္ကီ၊ အင္း ေတာ္ကီခ်စ္ခ်စ္လုိ႔ပဲဆုိၾကပါစုိ႔ရဲ႕။
ဥပမာအားျဖင့္ေတာ့ သည္လုိ နာမည္ရွင္မ်ဳိးေလးေတြေပါ့။ ႏြယ္ႏြယ္၀င္း၊ ေအာင္လင္း၊ေက်ာ္ေဇယ်ာ၊ မင္းေဇာ္ေ၀။ လင္းလင္း၊ ျဖဴလဲ့။

(၅) ၾကာသာပေတးနံ (ပ၊ ဖ၊ ဗ၊ ဘ၊ မ ) – နာမည္အဖ်ားစားလံုးတို႕၏ ခ်စ္ခ်စ္တို႕အေၾကာင္း

သူတုိ႔လုိ နာမည္ရွင္ေတြကို စိတ္၀င္စားမိမယ္ ..ခ်စ္သူအျဖစ္ ေရြးျခယ္မိမယ္ ဆုိရင္ေတာ့… ဘာပဲလုပ္လုပ္ ေသးေသးမႊားမႊားေလးေတြ ေတြးတာၾကံတာ လုပ္ျပတာကုိ သူတုိ႔က မနွစ္သက္တတ္ၾကပါဘူး ။  ေနာင္ခါလာေနာင္ခါေစ်း ပဲသေဘာထား ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ၾကီးၾကီးမားမား ၾကံစည္ေတြးေတာ လုပ္ကိုင္ျပလုိက္ပါ။ သူတုိ႔က ျဗစ္စိျဗစ္စိလုပ္တာ ေ၀ဖန္အျပစ္တင္ တာမ်ဳိးေတြကိုလည္းမနွစ္သက္တတ္သူေတြျဖစ္တယ္။အားနညး္ေနသူေတြကုိ ေဖးမကူညီ ကယ္ဆယ္လုိစိတ္ ရွိတတ္သူေတြမုိ႔ ၊ တစ္ခုခုေၾကာင့္
သူတုိ႔စိတ္ အလုိမက် ျဖစ္ေနတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ကုိယ့္အေပၚမၾကည္မသာျဖစ္ေနတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ကုိယ့္မွာအခက္အခဲေတြၾကံဳျပီး
အားနည္းေနတဲ့အသြင္နဲ႔ သူတုိ႔ဆီက အကူညီကို ေတာင္းခံလုိက္တာ မ်ဳိးကေန ျပန္အဆင္ေျပသြားတတ္ပါတယ္။ သူတို႕ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက ..ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၾကီးမားေနတတ္ၾကတာမို႕ ..သူတို႔ကိုကုိယ္ကၾကီးက်ယ္ရန္ေကာ…တန္ရာတန္ရာမမွန္းဘူး စသည္ျဖင့္
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္မိမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေနာင္ေရးက ရင္ေလးစရာအေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္သြားနုိင္ပါတယ္။ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေပးတဲ့အခါ မွာေတာင ္ သူတိ႔အု တြက္ ကိုယ္က ေပးမယ့္လက္ေဆာင္ကို ေသးေသးေကြးေကြး ပိစိေလးေတြ မေရြးမိေအာင္ သတိထားပါ။ျဖစ္နုိင္ရင္
….ပန္းလွလွေတြ အမ်ားၾကီး ေပးတာတုိ႔ ၊ ၀က္၀ံရုပ္အၾကီးၾကီး ၀ယ္ေပးတာတုိ႔ (ဥပမာေျပာတာေနာ္)ဆုိရင္ သူတို႔က သေဘာေခြ႕တတ္ပါတယ္ ။ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ သူတုိ႔က မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း နယ္ပယ္က်ယ္ျပန္႔ျပီး ၊ ဗဟုသုတစုံလင္ေအာင္ ရွာေဖြတတ္သူေတြလည္းျဖစ္ တဲ့အတြက္ ..ကုိယ္ကလည္း သူတုိ႔နညး္တူ နီးစပ္ေအာင္ေနတတ္ဖုိ႔လုိသလုိ၊ သူတို႔ရဲ႕မိတ္ေဆြ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး က႑ေတြကိုအရမ္းကာေရာ လုိက္လံ ပိတ္ပင္တာမ်ဳိး မလုပ္မိဖုိ႔လည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ ဟုိလူနဲ႔မေပါင္းနဲ႔ သည္လူနဲ႔ မဆက္ဆံနဲ႔ ဆုိတာေတြက သူတုိ႔ကို အထူးစိတ္ညစ္ညဴးေစရ တတ္လုိ႔ပါ။ သူတုိ႔က သေဘာထားၾကီးတာ စိတ္ေနျမင့္မားတာလူေတြကို ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္တာ ဒါမ်ဳိးေလးေတြကုိ အထူး နွစ္ျခိဳက္တတ္
မယ္ဆုိတာကိုေတာ့ ကုိယ္ကအျမဲသတိျပဳမိေနဖုိ႔လုိပါတယ္။တစ္ခ်ဳိ႕ဆုိ သူတို႔ကုိယ္တုိင္က ဘယ္လုိအေျခအေနနိမ့္ေနပါေစ၊ သူတုိ႔ေရွ႕မွာ
အားနည္းေနသူမ်ဳိးကုိေတြ႕ခဲ့ရင္ မေနနုိင္ေအာင္ျဖစ္ျပီး ကူညီတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါကိုကုိယ္က သူ႔ကို ၾကိမ္းေမာင္းမယ္ ၊ဂရုဏာေဒါေသာျဖစ္ျပီး ကေလာ္တုတ္မယ္ဆုိလည္း သူတုိ႔စရုိက္ကေတာ့ ေျပာင္းလည္းသြားဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး။အကယ္လုိ႔မ်ား သင့္ခ်စ္သူကအဲဒီ့လုိနာမည္ရွင္မ်ဳိး ျဖစ္ေနျပီး သင့္လုိပဲ အျခားတစ္ေယာက္နဲ႔ လည္း ျငိစြန္းျပီးနွစ္ေယာက္ၾကား ဗ်ာမ်ားရတဲ့အေျခအေနမ်ဳိး ၾကံဳျပီဆုိရင္ေတာ့ ေသခ်ာတာကအားနည္းတဲ့ဘက္ကို သူက ေရြးျခယ္လိမ့္မယ္ ဆုိတာပါပဲ။ေကာင္းျပီ။အနွစ္ခ်ဳပ္ ျပန္စုေပးပါ့မယ္ ….
ဒီလိုနာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြကု ိ ခ်စ္ခ်စ္ေတာ္မယ္ဆိုရင္ေတာ ့ သေဘာထားၾကီးျခင္း၊ကူညီကယ္ဆယ္တတ္ျခင္း၊ စိတ္ေနျမင္မ့ားျခင္း၊ ပညာဗဟုသုတ
စုံလင္ျခင္းစသည္အားျဖင့္ရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ေတာ့ သည္လုိနာမည္ရွင္ မ်ဳးိေတြကိုခ်စ္ခ်စ္ေတာ္မယ္ဆုိရင္ေပါ့။ ေအာင္ျပည့္ျဖိဳး၊ သူဇာမုိး၊ ယမင္းျဖဴ၊ လင္းေ၀ေမာင္၊
ေအာင္ေက်ာ္ပုိင္၊ တုိးဆုျပည့္၊ ခင္သူဇာမုိး၊ စသည္အားျဖင့္ ဆုိပါေတာ့။

(၆) ေသာၾကာနံ ( သ၊ဟ ) – နာမည္အဖ်ားစားလံုးတို႕၏ ခ်စ္ခ်စ္တို႕အေၾကာင္း

ဥပမာအားျဖင့္ ဒီလုိနာမည္ရွင္ေလးေတြကိုမ်ား ခ်စ္ခ်စ္ ေတာ္မိၾကမယ္ ဆုိရင္… ၊လင္းသန္႔၊ မုိးျမတ္ေသာ္၊ ဆုဆုဟန္၊ေအးျမသြင္၊ ႏြယ္နီစုိးဟန္၊ တင္မာေသာ္၊ ေက်ာ္မုိးသူ စသည္အားျဖင့္ဆုိပါေတာ့။
ဒီလုိ နာမည္ရွင္ေတြကေတာ့ ဥယ်ာဥ္မႈးနဲ႔တူတဲ့ ခ်စ္သူမ်ဳိးလုိ႔ဆုိုနုိင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကကဗ်ာ၊သဒၵါ ပုိင္း ေတြမွာ စိတ္၀င္စားတတ္ၾကျပီး၊ ဘာပဲလုပ္လုပ္
သူတုိ႔စီစဥ္ထားတဲ့အတုိင္းတစ္ေသြမတိမ္းျဖစ္တာမ်ဳိးကိုမွ ၾကိဳက္ တတ္တဲ့သူမ်ဳိးေတြလည္းျဖစ္တယ္။ ဒီနားက စာအုပ္ေတြ ဘယ္နားသြားထား လုိက္တာလဲ။ ဟုိမွာခ်ိတ္ေလ အ၀တ္ ကုိ ၊ မ်က္နွာသုတ္ပု၀ါ ကုိ ဒီမွာထားရတယ္… စသည္အားျဖင့္စီမံေနရာခ်ထားတတ္ျပီး ၊ အလွဆင္တတ္သူေတ ြ လည္းျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔က သူတုိ႔ခ်စ္သူကုိလည္း ဒီအတုိင္းပဲျဖစ္ေစ့ခ်င္တယ္။ ပါးစပ္ကထုတ္မေျပာရင္သာမေျပာ ဘဲေနမယ္ စိတ္ထဲကေတာ့ သူတုိ႔စီမံတာကုိလက္မခံရင္ ၀မ္းနည္း ေနတတ္သူေတြလုိ႔လည္း ဆုိုနုိင္ပါတယ္။ နာမည္အဖ်ားစလုံးကုိ ေသာၾကာျဂိဳဟ္ပုိင္အကၡရာ (သ၊ဟ) နွင့္ မွည့္ေခၚထားသူေတြမုိ႔ သူတို႔ကုိအေပ်ာ္ၾကိဳက္သူ ေတြလုိ႔လည္းေျပာနုိင္ပါတယ္။ သီခ်င္းေတြ အနုပညာရပ္ပုိင္းေတြကုိလည္း နွစ္လုိတတ္ၾကပါတယ္။
ဘ၀မွာဘယ္ လုိဇိမ္ယူရမလဲ လုိ႔ အျမဲ ေတြးေနတတ္တာလည္း သူတုိ႔ေပ့ါ။ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္မႈကိ ု အစဥ္လိုလားတတ္ သူမ်ားလည္းျဖစ္လို႔ …သူတို႔က ို မနားမေန ေဆာင္ရြက္ခုိင္းမိမယ္ဆုိရင္ ခ်စ္မႈေရးရာမွာ ..အႏႈတ္လကၡဏာ ျပလာပါလိမ့္မယ္။သူတုိ႔က ဘာကုိၾကိဳက္တတ္သလဲ ဆုိေတာ့ ..အစစအရာရာမွာ ဆြဲေဆာင္ညိွ႔ငင္အားေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္း အရာေတြကိုၾကိဳက္နွစ္သက္သေဘာက်တတ္ပါတယ္။ ကေလးဆန္တာ ေရွးဆန္တာ ေခတ္ဆန္တာ အဲဒါေတြအေပၚမွာ သူတုိ႔အခ်စ္က တည္ေဆာက္ထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ကိုဘယ္လုိဆြဲေဆာင္မႈ ကုိယ့္မွာရွိမ လဲဆုိတာက အေရးအၾကီးဆုံးပါပဲ။ သူတုိ႔ကုိလက္ေဆာင္ေပးေတာ့မယ္ ဆုိရင္ ခပ္ညံ႔ညံ႔ ေပါေခ်ာင္ေကာင္းေတာ့ လုံး၀ စိတ္မကူးပါနဲ႔။
ျဖစ္နုိင္သမွ် တန္ဖုိးၾကီးဖုိ႔ေတာ့လုိမယ္။ မက္ေမာစရာေတြကုိ မက္ေမာတတ္တဲ့သူတုိ႔ကုိ ခ်စ္မိရင္ အျပစ္လုိ႔ေတာ့ မျမင္လုိက္ပါနဲ႔။ အစကတည္းက မၾကိဳက္မိေအာင္သာေနခ်င္ေနပါ။ သူတုိ႔က သူတစ္ပါးကုိ သိမ္းသြင္းတာ၊ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးတာမ်ဳိးလည္းလုပ္တတ္ပါတယ္။ ဒါကုိ သင္က အသာျငိမ္ျပီး ေနတတ္ဖုိ႔ကလည္း လုိပါေသးတယ္။ဟုိလုိေလး ေနေနာ္ ဆုိလည္း အင္းအင္းေပါ့ဗ်ာ၊ (ေရွ႕တင္ေတာ့) ။ ကြယ္ရာကေတာ့
….မပ်ဳိေလာ မေျပာလုိပါဘူး ေမာင္တုိ႔သေဘာ မတုိ႔သေဘာေပါ့။ ေရွ႕တင္ေတာ့ ကုိယ္က သူစီမံေပးတာကုိ လက္မခံတာေတြ သိပ္မ်ားလာရင္ ..ခ်စ္ျခင္းျမဲဖုိ႔ သိပ္မလြယ္ပါ။ ကဲ ဟုတ္ပါျပီ။ ..အနွစ္ခ်ဳပ္နဲနဲ ျပန္စုေပးပါ့မယ္။ သူတုိ႔လုိ နာမည္ရွင္ေလးေတြနဲ႔ ခ်စ္ခ်စ္ေတာ္ခဲ့မယ္လုိ႔မ်ား စဥ္းစား မိမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကိုလည္ း ပုိျပီး သ ထားဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။ အဲဗား စမတ္ျဖစ္ေလေလ ေကာင္းေလေလပါပဲ။
ဥယ်ာဥ္မႈးနဲ႔တူတဲ့ခ်စ္သူမ်ဳိးျဖစ္လုိ႔ ကုိယ္ကလည္း သစ္ပင္ပန္းမန္ေလးလုိ ျငိမ္ခံေနတတ္ဖုိ႔လည္းလုိပါတယ္။ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲေတြ ၊ ကစားကြင္းေတြ၊
အေပ်ာ္ခရီးစဥ္ေတြနဲ႔လည္း သူတို႔ကို စည္းရုံးဆြဲေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္ ဆုိတာကုိ တင္ျပရင္း ခ်စ္ခ်စ္အေၾကာင္းတစ္ေစ့တစ္ေစာင္း စာစု(၆) ကို နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

(၇) စေနနံ ( တ၊ထ၊ဓ၊ဒ၊န ) – နာမည္အဖ်ားစားလံုးတို႕၏ ခ်စ္ခ်စ္တို႕အေၾကာင္း

ဥပမာအားျဖင့္ …….ႏြယ္ႏြယ္ထြန္း၊ သြယ္သြယ္ထက္၊ ျမင့္ဦးနုိင္၊ အာကာတုိး၊ သိမ့္သိမ့္နွင္း။ ဟန္နီ၊ ခ်ဳိဇင္ထက္။ စသည္အားျဖင့္ အမည္ရွင္မ်ဳိးေတြ ဆုိပါေတာ့။
သူတုိ႔လုိ နာမည္ရွင္ေတြကို ခ်စ္သူအျဖစ္ေရြးျခယ္မိမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ..သင့္အေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ သီးခံနုိင္စိတ္ေလးေတာ့ ေမြးရပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔က ေ၀ဖန္တတ္တယ္။ အျပစ္တင္စရာရွိရင္လည္း မညွာဘူး။ ဟုိလုိမလုပ္နဲ႔ သည္လုိမလုပ္နဲ႔ ဟုိဟာမၾကိဳက္ဘူးဒါကို လက္မခံဘူး စသည္အားျဖင့္ အျငင္း၀ါက်ကုိလည္း မၾကာမၾကာ သုံးေလ့ရွိသူေတြလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ သူတို႔က ဘာပဲလုပ္လုပ္ နဲနဲေတာ့ အစြန္းေရာက္တတ္ၾက တယ္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္လည္း သူတစ္ပါးကုိ ဖိအားေပးတတ္သူေတြမုိ႔ သူတုိ႔ကို ခ်စ္သူေတာ္မိမယ္ဆုိရင္ …သင့္အေနနဲ႔ ေပါ့ရႊတ္ရႊတ္လုပ္တာမ်ဳိး လုံး၀ေရွာင္ပါ။အျဖစ္နုိင္ဆုံးေလးေလးနက္နက္ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံပါ။ သူတုိ႔က တာ၀န္ယူတတ္သူ၊အေလးအနက္ ထားတတ္သူ၊ တည္ၾကည္သူ၊ ထူးထူးျခားျခား စရုိက္ရွိသူမ်ဳိးကိုလည္းစိတ္၀င္စားတတ္ၾကပါေသးတယ္။ သိပ္ျပီး ေခတ္ေရွ႕ေျပးလြန္းတာမ်ဳိးကုိ သူတုိ႔ကမႏွစ္သက္တတ္ၾကပါဘူး။ ပုံမွန္ ရုိးရုိးေလးပဲ ေအးေအးေလးပဲ သဘာ၀ အတုိင္းေလးပဲၾကိဳက္တတ္တယ္ ဆုိတာ သူတုိ႔သဘာ၀ပါ။ သူတုိ႔က ပရေလာကနဲ႔ နုိင္ငံရပ္ျခားေတြ၊
လူမ်ဳိးကြဲေတြထူးျခားဆန္းၾကယ္တာေတြကုိလည္း သေဘာက် နွစ္ျခိဳက္တတ္သူေတြလုိ႔ေယ်ဘုယ် ဆုိနုိင္ပါေသးတယ္။တစ္ခုခုကို အေျခခံက စျပီး သိရွိနားလည္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနတတ္ၾကသူေတြလည္းျဖစ္လုိ႔…သူတုိ႔ကို အေသးစိတ္ မရွင္းျပပဲနဲ႔ ဘယ္အေၾကာင္းအရာကုိ မွ အလြယ္တစ္ကူ
လက္မခံတတ္ၾကပါဘူး။ ဒါကို ကုိယ္က သတိျပဳမိထားဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဘ၀လက္တြဲေရးပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ျခားဘာကိစၥမ်ဳိးကုိပဲ တုိင္ပင္တုိင္ပင္..၊ သူတုိ႔ကုိအေသးစိတ္ အနုစိတ္ ေသခ်ာရွင္းျပေပးမွသာ သူတုိ႔က လက္ခံေက်နပ္နုိင္ပါလိမ့္မယ္။
လက္ေဆာင္ေတြဘာေတြေပးေတ့ာမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ …ပစၥည္းအၾကီးၾကီးေတြထက္သူတုိ႔က ပိစိေကြးေလးေတြ အူယားစရာ ေပါက္စနေလးေတြကုိ
သေဘာေခြ႕တတ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ သေဘာက်မယ့္ လက္ေဆာင ္ေသးေသးေကြးေကြးခ်စ္စရာေလးတစ္ခုေလာက္ သင့အ္ ေနနဲ႔ ရွာေဖြ လက္ေဆာင္ေပးနိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့အမွတ္တုိးလာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ သူတို႔ထဲက အခ်ဳိ႕ေသာ သူတစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြ အုိးလ္ေမာ္ဒယ္ေတြကို စိတ္၀င္စားတတ္ၾကျပန္ပါတယ္။ေပါေခ်ာင္ေကာင္း အေဟာင္းေစ်းက ျပန္၀ယ္လာတာမ်ဳိးကုိလည္း ၾကိဳက္ခ်င္ၾကိဳက္
ေနတတ္ၾကျပန္ေရာဗ်။ရာဇ၀င္ဆုိင္ရာ စာေပ ရုပ္ရွင္ စတာေတြကိုလည္း သူတုိ႔ထဲကအခ်ဳိ႕ေသာနာမည္ရွင္ေတြက သိပ္ၾကိဳက္ေနတတ္တာ ကုိ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ကံကံ၏ အက်ဳိးကုိ လက္ခံ ယုံၾကည္ထားၾကသူေတ ြျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ သူတိုနဲ႔ေတြ႕တဲ့ဆုံတဲ့အခါ ေဗဒင္ အေၾကာင္း၊ သုိ႔တညး္မဟုတ္ ထူးဆန္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္နက္နဲတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ
နဲ႔ ေလာကုတၱရာ အေၾကာင္းေတြကုိလည္း အလုိက္သင့္ အရိပ္အေျခၾကည့္ျပီး ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။ အနွစ္ခ်ဳပ္ျပန္ လည္စုစည္းေပးပါမယ္။ သူတို႔လုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြကို ခ်စ္ခ်စ္ေတာ္မိၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေ၀ဖန္တာကို ခံနုိင္ဖုိ႔အရင္ဆုံး ၾကိဳးစားထားပါ။ အျပစ္တင္ရင္လည္း အခ်စ္အျမင္နဲ႔ ျပံဳးျပတတ္ပါေစ။သိပ္ျပီးအဆန္းမထြင္ပါနဲ႔။ ရုိးရုိးယဥ္ယဥ္ေလးနဲ႔လည္း ဆြဲေဆာင္လုိ႔ ရနုိင္ပါတယ္။
ေလးေလးနက္နက္သေဘာထား ဆက္ဆံေပးပါ။ ဖိအားေပး ခံရရင္လည္း သူတုိ႔ကို နားလည္ေအာင္ရွင္းျပျပီး ေျဖရွင္းပါ။ အစြန္းေရာက္တတ္တဲ့သူတို႕သဘာ၀ကုိ နားလည္ေနမွ ကုိယ္ကလည္း သူကုိ႔ ခြင့္လႊတ္နားလည္နုိင္ဖုိ႔ လြယ္ပါမယ္။
ထူးထူးဆန္းဆန္းအေၾကာင္းအရာေလးေတြ ေျပာျပေပးပါ။ သုိ႔မဟုတ္ အဲဒီ့လုိ ထူးထူးဆန္းဆန္း အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ သူတုိ႔ကုိ စည္းရုံးသိမ္းသြင္း
ဆြဲေဆာင္နုိင္ပါတယ္။ အျမန္ မလုပ္ပါနဲ႔။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ သူတုိ႔က အေနွးသမားေတြပါ။ ေျဖးေျဖး မွန္မွန္ နဲ႔ သတိထား ျပီး လုပ္တတ္တာမ်ဳိးကုိ ပုိနွစ္သက္တတ္သူေတြမုိ႔ သင္က သိပ္ျပီးအျမန္ၾကိဳက္ေနရင္လည္း အခ်ဳိးမေျပ ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ စိတ္ရွည္ပါ။ သီးခံပါ။ ဒါမွ သူတုိ႔နဲ႔ တြဲလုိ႔ ျမဲပါလိမ့္မယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔လုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြနဲ႔ ခ်စ္ခ်စ္ေတာ္မိၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ….ေဗဒင္ ဘာသာေရး စိတ္ပညာသမုိင္း ရာဇ၀င္ဆုိင္ရာအသိပညာ မ်ဳိးေတြနဲ႔ …ထူးဆန္းတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို အနဲနဲ႕အမ်ား နားလည္ထားဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။
ဒါမွလည္း သူတုိ႔ကုိခ်ဥ္းကပ္ရတာပုိလြယ္ကူနိငု ္သလို သူတို႔နဲလည္း ၾကာရွည္လက္တြဲလုိ႔ရနုိင္မွာပါ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s