ထိမ္းၿမားၿခင္း(၁၀)မ်ိဳး

ထိမ္းၿမားၿခင္း(၁၀)မ်ိဳး

၀၁။ ပုဆိုးတန္းတင္ထိမ္းၿမားၿခင္း

သတို႕သား၊သတို႕သမီးႏွစ္ဦးတို႕
သည္ ပရိသတ္အလယ္သုိ႕မထြက္ဘဲ မိမိတို႕အိမ္မွာသာ လြတ္လပ္စြာေနၾကၿပီး ပရိသတ္မ်ား
စားေသာက္ၿပီး၍ၿပန္သြားေသာအခါမွ သတို႕သမီး၏အိပ္ခန္းအတြင္းရွိ ၾကိဳးတန္း၌ပုဆိုးလွမ္းတင္ၿခင္းကိုေခၚသည္။

၀၂။ လက္ဆံုစားထိမ္းၿမားၿခင္း

သတို႕သား၊သတို႕သမီးတို႕သည္ ထမင္း(သို႕)မုန္႕ပဲသြားရည္စာမ်ားကို လူၾကီးမိဘမ်ားေရွ႕ေမွာက္၌လက္ဆံုစားၿခင္းၿဖစ္သည္။

၀၃။ လက္စြပ္လဲလွယ္၍ထိမ္းၿမားၿခင္း

သတို႕သား၀တ္ဆင္ထားေသာလက္စြပ္ကို သတို႕သမီးသို႕ေပးၿပီး ၀တ္ဆင္ေပးၿခင္း။သတို႕သမီး၀တ္ထားေသာလက္စြပ္ကို သတို႕သားသုိ႕
၀တ္ဆင္ေပးၿခင္းကိုမည္၏

၀၄။ အ၀တ္ေပး၍ထိမ္းၿမားၿခင္း

သတို႕သားက သတို႕သမီးအိမ္သို႕သြားသည့္အခါ သတို႕သမီး၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားက သတို႕သားအား ေရခ်ိဳးေစၿပီး အ၀တ္ပုဆိုးအသစ္ကို
လဲလွယ္ေပးၿခင္းၿဖစ္သည္။

၀၅။ လက္ထပ္၍ထိမ္းၿမားၿခင္း

သတို႕သမီး၏လက္ယာဘက္လက္ကိုၿဇန္႕ေစ၍ သတို႕သား၏လက္ယာဘက္လက္ကို အေပၚမွတင္ေစၿပီး ဘိသိတ္ဆရာၿဖစ္ေစ၊
လူၾကီးလူေကာင္း တစ္ဦးဦးကၿဖစ္ေစ ပရိသတ္အလယ္တြင္ ထိမ္းၿမားေပးၿခင္းၿဖစ္သည္။

၀၆။ ဒါလီဖြဲ႕၍ထိမ္းၿမားၿခင္း

သတို႕သား၊သတို႕သမီး ႏွစ္ဦးစလံုး၏ဦးေခါင္း ဆံ့၀င္ေလာက္ေအာင္စြပ္ရေသာ ေရႊဆြဲၾကိဳးကို ပန္းကံုးသဖြယ္ၿပဳလုပ္၍ သတို႕သား၊သတို႕သမီး
ႏွစ္ဦးစလံုးအားတစ္ခါတည္း စြပ္ေပး၍ထိမ္းၿမားၿခင္းၿဖစ္သည္။

၀၇။ စုလ်ားရစ္ပတ္ထိမ္းၿမားၿခင္း

သတို႕သမီး လႊားၿခံဳထားေသာ စုလ်ားတစ္ဘက္(သို႕)ပု၀ါကို သတို႕သား သတို႕သမီးႏွစ္ဦးက ရစ္ပတ္၍ထိမ္းၿမားၿခင္းၿဖစ္သည္။

၀၈။ ပန္းကံုးစြပ္၍ထိမ္းၿမားၿခင္း

သတို႕သား၊သတို႕သမီး တို႕ေရွးဦးစြာစြပ္ထားေသာ ပန္းကံုးအားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လဲလွယ္၍စြပ္ေပးၿခင္းၿဇစ္သည္။

၀၉။ ေရခြက္၌လက္ဆံုခ်၍ထိမ္းၿမားၿခင္း

ေရထည့္ထားေသာ ေရခြက္ ေရဖလားတြင္မဂၤလာရွိေသာေအာင္သေၿပပန္းမ်ားထည့္၍ သတို႕သား၊သတို႕သမီးတို႕၏ လက္ယာဘက္လက္မ်ားကို
ခ်ထားေစ၍ထိမ္းၿမားၿခင္းၿဖစ္သည္။

၁၀။ ဦးထိပ္၌ေရစင္သြန္းဖ်န္း၍ထိမ္းၿမားၿခင္း

ေရႊခြက္၊ေငြခြက္၊ဖန္ခြက္ စသည္တို႕၌ န၀ရတ္ကိုးသြယ္ နံ႕သာမ်ိဳးငါးပါးတို႕ကိုေသြးထည့္ၿပီး သတို႕သား၊သတို႕သမီးတို႕၏ ဦးေခါင္းထက္မွ
သေၿပခက္နဲ႕ ဖ်န္းပက္သြန္းေလာင္း၍ထိမ္းၿမားၿခင္းၿဖစ္သည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s