ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား

ဒီပို႔စ္ေလးတင္ျပရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ Blog ကိုေလ့လာၾကတဲ့သူေတြ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ က်င့္၀တ္၊ အြန္လုိင္းႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ က်င့္၀တ္ေတြကို သိေစခ်င္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ …

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါသည္။မည္သူမဆို အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးနည္းပညာကို အသံုးျပဳ၍ ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆံုး ၇ ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ၁၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
==> (က) ႏိုင္ငံေတာ္၏ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရး (သို႔မဟုတ္) အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈကို ထိခိုက္ေစသည့္ ျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ျခင္း။
==> (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ နယ္ေျမ ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး (သို႔မဟုတ္) အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ရပ္ရပ္ကို ရယူျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေပးပို႔ျဖန္႔ခ်ီျခင္း။

————————————————————————————————————–

မည္သူမဆို ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
==> (က) အီလက္ထေရာနစ္မွတ္တမ္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ (သို႔မဟုတ္) ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုဂရမ္ တစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ ပရိုဂရမ္တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုျဖစ္ေစ မရိုးမေျဖာင့္ေသာသေဘာျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ခိုးယူျခင္း (သို႔မဟုတ္) ထိခိုက္ဆံုးရႈံးေစျခင္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s